Birleşmiş Milletler Günü

Advertisement

24 Ekim 1945 Birleşmiş Milletler Örgütünün Kuruluş Tarihidir. Örgüte üye tümü ülkelerde 24 Ekim, Birleşmiş Milletler Günü olarak kutlanır. Birleşmiş Milletler Örgütü evrensel barışı, uluslar arasında güvenliği ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Uluslararası en büyük kuruluştur. Bugün Birleşmiş Milletler’in 176 üyesi vardır. Bu sayı gün geçtikçe artmaktadır.

24 Ekim günü kuruluşa üye ülkelerin gazete, dergi, radyo ve televizyonları Birleşmiş Milletler’le ilgili yayınlar yapar. Okullarda Birleşmiş Milletler’in kuruluş amacı, organları tanıtılır,çalışmaları, çabaları anlatılır.

Tarih boyunca uluslararasında anlaşmazlıklar hep süregelmiş, sonunda çoğu zaman savaşlar olmuştur. Savaşlar uluslararası anlaşmazlıklara çözüm getirmemektedir. Uluslararası en büyük savaşlardan ilki Birinci Dünya Savaşı dır. Bu savaşta ülkeler ikiye ayrıldı. Dört yıl süren bu savaş sonunda birçok insan öldü. Çocuklar yetim, öksüz kaldı. Ülkeler kana bulandı.

Savaş sonunda ülkelerin endüstri, tarım, ulaştırma gibi gelir kaynaklarında büyük azalmalar oldu. Ülkelerde yokluk ve açlık yaygın duruma geldi. Bu acı görüntüyü gözleyenler uluslararası sorunların ancak barışçı yollarla çözümlenmesi gerektiğine inandılar. Bunun için aralarında 28 Nisan 1919’da Milletler Cemiyeti Antlaşmasını imzalayarak Milletler Cemiyeti’ni kurdular. Milletler Cemiyeti’nin az üyesi olduğundan önemsenmedi, gelişmedi. Bu nedenle İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması Milletler Cemiyeti’nce engellenemedi. İkinci Dünya Savaşı sürerken 26 ülkenintemsilcileri Amerika’nın San Fransisko kentinde toplanıp insanlığı savaşların yıkımından korumak için karar aldılar. Ortak birbildiri yayınladılar. Birleşmiş Milletler Yasası hazırlandı. Yasanın onaylanması ile 24 Ekim 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü kuruldu.

Birleşmiş Milletlerin amaçlarını bağlı olduğu ilke ve hedefleri belirleyen antlaşma 111 maddeden oluşur. Türkiye bu antlaşmayı 15 Ağustos 1945 tarih ve 4801 sayılıyasa uyarınca 28 Eylül 1945 günü onaylamıştır.

Birleşmiş Milletler tanımak için örgütün kuruluşunu, amaçlarını, ilkelerini, çalışma organlarını yakından inceleyelim.

BirleşmişMilletlerin Amaçları :

 • Uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek.
 • Ülkeler arasında iyi ilişkileri pekiştirmek.
 • Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel işbirliğinisağlamak.
 • İnsanlık sorunlarının çözümünde, temel hak ve özgürlükleringeliştirilmesinde birlikte çalışmalar yapmak.

BİRLEŞMİŞMİLLETLERİN ANA ORGANLARI BirleşmişMilletler Örgütü yukarıda sayılan amaçlara ulaşmak için ana organlaroluşturmuştur. Bu organların başlıcaları şunlardır:Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararası AdaletDivanı, Genel Sekreterlik. GenelKurul : Üyedevletlerden oluşur. Her üyenin Genel Kuruldaki temsilcileri beş kişiden çokolamaz. Genel Kurulun Görevleri Şunlardır;

 • · Silahsızlanma ve silah denetimi konusunda önerilerdebulunmak.
 • · Barış ve güvenliği etkileyecek görüşmeler yapmak, herkonuda önerilerde bulunmak.
 • · Ülkeler arasındaki iyi ilişkileri bozucu sorunların,barışçı yollarla çözümü için önerilerde bulunmak.

Güvenlik Konseyi : Siyasalalanda bir yürütme organıdır. 11 üyesi olan bu kurulun görevleri şunlardır ;

 • · Birleşmiş Milletler’in amaç ve ilkelerine uygun biçimde barış ve güvenliği korumak.
 • · Uluslararası bir anlaşmazlığa yol açabilecek her türlü çekişmeli durumu soruşturmak.
 • · Uluslararasında çekişmeli konularda anlaşma koşullarını önermek.
 • · Silahlanmayı denetleyecek planlar hazırlamak.
 • · Barışa karşı bir tehlike veya saldırı olup olmadığını araştırarak, izlenecek yolu önermek.
 • · Saldırganlara karşı askeri birlikler kurularak önlemler almak.

Ekonomikve Sosyal Konsey : Genel kurulca seçilen 27 üyeden oluşur.Üyelikleri sona erenler yeniden seçilebilirler. Başlıca görevleri şunlardır ; Birleşmiş Milletler’inekonomik ve sosyal çalışmalarınıyürütmek. Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürelkonularda raporlar hazırlamak.

Uluslararası Adalet Divanı : Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler’in yargı organıdır. Ülkeler, istedikleri davayıAdalet Divanı’na götürürler. Divan 15 yargıçtan oluşur. Yargıçlar, Genel Kurulve Güvenlik Konseyi’nce seçilirler. Görev süreleri dokuz yıldır. Divanda birdevletten iki yargıç bulunamaz. Uluslararası Adalet Divanı, Hollanda’nınbaşkenti Lahey’dedir.

Advertisement

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.